Nr.PlotasKaina
5-180 kv.m.4~4 a.132 000 eurLaisvas5-1
7-180 kv.m.4~4 a.139 000 eurLaisvas7-1
2-196,8 kv.m.4~4 a.- eurParduotas2-1
1-180 kv.m.4~4 a.- eurParduotas1-1
3-180 kv.m.4~4 a.- eurParduotas3-1
6-196,8 kv.m.4~4 a.- eurParduotas
4-196,8 kv.m.4~4 a.- eurParduotas
8-196,8 kv.m.4~4 a.- eurParduotas8-1
2-291,18 kv.m.4~4 a.- eurParduotas2-2
1-280 kv.m.4~4 a.129 000 eurLaisvas1-2
3-280 kv.m.4~4 a.- eurParduotas3-2
6-291,18 kv.m.4~4 a.- eurParduotas6-2
4-291,18 kv.m.4~4 a.- eurParduotas
8-291,18 kv.m.4~4 a.- eurParduotas8-2
5-280 kv.m.4~4 a.- eurParduotas5-2
7-280 kv.m.4~4 a.139 000 eurLaisvas7-2